อัฐิมณี

สิ่งล้ำค่าแทนคำว่ารัก

อัฐิมณี เป็นอนุสรณ์ที่มีคุณค่าทางใจ ซึ่งถูกสร้างขึ้นมาจากอัฐิของบุคคลอันเป็นที่รัก 100% เพื่อแปรอัฐิที่มีเนื้อพรุน และเปราะร่วน ผ่านกระบวนการทางวัสดุศาสตร์ ให้เป็นอัฐิมณี ที่มีเนื้อแน่น คงทน สะท้อนอัตลักษณ์

อัฐิมณีจึงเป็นนวัตกรรมในการแสดงความรักความอบอุ่นในครอบครัว และเป็นตัวแทนทางใจของบุคคลอันเป็นที่เคารพรักอย่างแท้จริง

 

เมื่อบุคคลอันเป็นที่รักจากไป...

“อัฐิมณี” ทำสิ่งที่มีคุณค่าทางจิตใจให้จับต้องได้อย่างเป็นรูปธรรม มีส่วนช่วยเสริมสร้างความรักความอบอุ่น มีคุณค่าทางจิตใจทั้งเป็นขวัญกำลังใจ และเป็นอนุสติให้กับผู้พกพา จึงอาจแบ่งแนวทางการใช้ประโยชน์จาก "อัฐิมณี" ได้เป็น ๔ ช่วงเวลา ดังนี้

๑. ช่วงเวลาแห่งการพลัดพรากจากบุคคลอันเป็นที่รัก

เป็นเวลาที่ทำใจได้ยาก เป็นช่วงเวลาที่ความทุกข์ใจปรากฏชัดเจนที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิต ผู้อยู่เบื้องหลังมักต้องการขวัญและกำลังใจ เพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวในยามนี้

"อัฐิมณี" เป็นเสมือนสิ่งแทนท่าน ที่ให้ความอบอุ่นใจเมื่อคิดถึง วันเวลาที่มีค่า ที่เคยใช้ร่วมกัน

๒. ช่วงเวลาแห่งการระลึกถึง

 ในช่วงเวลานี้ "อัฐิมณี" ทำหน้าที่เสมือนสื่อ “ความกตัญญูที่จับต้องได้”  ช่วยให้ครอบครัวและลูกหลานสามารถแสดงกตเวทีต่อบุพการี ไม่ว่าจะเป็นการทำบุญอุทิศส่วนกุศล หรือ การนำ "อัฐิมณี" ไปร่วมกิจกรรมที่มีความหมาย ทีมีเคยความรู้สึกดีๆ ร่วมกันได้อย่างเป็นรูปธรรม

๓. ช่วงเวลาแห่งการปล่อยวาง

เมื่อเวลาผ่านไป คนเราจะสามารถยอมรับความจริงของชีวิต สามารถปล่อยวางความทุกข์ที่มีอยู่ได้

 "อัฐิมณี" ของบุคคลที่เรารักจะช่วยให้ การระลึกถึงความไม่เที่ยงของสังขารชัดเจนขึ้น ทำให้เราใช้ชีวิตที่เหลือด้วยความไม่ประมาท และเลือกทำในสิ่งที่มีคุณค่าแก่ชีวิตอย่างแท้จริง

๔. ช่วงเวลาแห่งการส่งมอบ 

"อัฐิมณี" "อัฐิภาพ" ที่เป็นสัญญลักษณ์แห่งความรักความอบอุ่นในครอบครัว มีเรื่องราว  ความพากเพียร  ความสำเร็จ ปณิธาน ฯลฯ ที่สื่อคุณค่าในครอบครัว เป็นความภาคภูมิใจ ที่ควรค่าแก่การส่งต่อ จากรุ่น...สู่รุ่น...