• CremainGem

Cremains Scattering II : อัญเชิญอัฐิบุพการี

อัปเดตเมื่อ 24 ต.ค. 2564

ตอนที่สอง

วันที่ 15 กันยายน พ.ศ.2564 สมาชิกครอบครัวคงสุวรรณ ได้กราบเรียนขออนุญาต หลวงปู่พระเทพปัญญามุนี (ทองดี สู่เสน) เจ้าอาวาสวัดอาวุธวิกสิตาราม เพื่อทำพิธีอัญเชิญอัฐิของครอบครัวคงสุวรรณทั้ง 9 ท่าน ออกจากซุ้มประตูโบสถ์ แล้วนำมาจัดเรียงบนโต๊ะพิธี (แม้จะเป็นวันฝนตกพรำๆ แต่ก็มิได้เป็นอุปสรรคแต่อย่างใด)

สิ่งที่จัดเรียงบนโต๊ะพิธี ได้แก่ อัฐิของทั้งสิบท่านพร้อมรูปภาพของแต่ละท่าน ชุดผ้าไตรจีวร สิ่งที่ต้องการบริจาคหรือทำบุญ (มีหรือไม่มีก็ได้) ดอกไม้ ธูป เทียน ไม้ขีดไฟ น้ำอบ


ก่อนเริ่มพิธีต้องขออัญเชิญอัฐิบุพการีผู้ล่วงลับออกจากซุ้มประตูโบสถ์

นางรจนา ได้นำหลานๆ จุดธูปคนละ 1 ดอก เพื่อเคารพและอธิษฐานบอกกล่าวบุพการีแต่ละท่าน

นำอัฐิมาจัดเรียงบนโต๊ะพิธี

สรงน้ำ (น้ำอบน้ำหอม) อัฐิ

ล่ามสายสิญจน์กับอัฐิสำหรับพระสงฆ์เพื่อชักบังสุกุล

จัดให้ที่นั่งสำหรับพระสงฆ์กับฆราวาสนั่งตรงข้ามกัน [1]

ในการนี้ หลวงปู่ท่านเมตตานำลูกหลานตระกูลคงสุวรรณทำพิธีอัญเชิญอัฐิและสวดบังสกุลด้วยตนเอง


พิธีเริ่มโดยการจุดเทียนธูป

บูชาพระรัตนตรัย

อิมินา สักกาเรนะ พุทธัง อะภิปูชะยามะ

อิมินา สักกาเรนะ ธัมมัง อะภิปูชะยามะ

อิมินา สักกาเรนะ สังฆัง อะภิปูชะยามะ

อาราธนาศีลห้า

มะยัง ภันเต ติสะระเณนะสะหะ ปัญจะ สีลานิยาจามะ

ทุติยัมปิ มะยังภันเต ติสะระเณนะสะหะ ปัญจะ สีลานิยาจามะ

ตะติยัมปิ มะยังภันเต ติสะระเณนะสะหะ ปัญจะ สีลานิยาจามะ

สวดบทนอบน้อมพระพุทธเจ้า

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)

บทพระไตรสรณคมณ์

พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

รับศีล

ปาณาติปาตา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

อะทินนาทานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

กาเมสุมิจฉาจารา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

มุสาวาทา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

รับพร

สีเลนะ สุคะติง ยันติ สีเลนะ โภคะสัมปะทา สีเลนะ นิพพุติง ยันติ ตัสมา สีลัง วิโสทะเย


กล่าวคำอัญเชิญอัฐิ

(ครอบครัว-ลูกหลานตั้งใจกล่าวนะโม 3 จบ)

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ วันนี้เป็นวันมงคล และเป็นวันรำลึกแด่บุรพาจารย์ บรรพบุรุษของข้าพเจ้า ตระกูลคงสุวรรณ

ณ บัดนี้ ข้าพเจ้าได้มาประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนา อัญเชิญอัฐิธาตุของท่านทั้งสิบ มาประกอบพิธี เพื่อนำไปลอยสู่แม่น้ำคงคา

ไม่ว่าท่านจะอยู่ในภพใดก็ดี ทราบโดยวิถีญาณใดก็ดี โปรดได้รับอานิสงค์ผลบุญ ที่คณะบุตร ธิดา หลานๆ และญาติมิตร ได้มาประกอบพิธีในวันนี้

ขออาราธนาพระสงฆ์ จงพิจารณาบังสกุลอัฐิธาตุ ของ.. (กล่าวรายชื่อผู้ล่วงลับทั้งสิบท่าน)

ขอส่งดวงวิญญาณของทุกท่านไปสู่สวรรค์ มีพระนิพพานเป็นที่ตั้ง ณ กาลบัดนี้

พระสงฆ์สวดบังสกุล

อะนิจจา วะตะ สังขารา สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอ

อุปปาทะวะยะธัมมิโน มีความเกิดขึ้นและมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา

อุปปัชชิตฺตา นิรุชฌันติ เกิดขึ้นแล้วย่อมดับไป

เตสัง วูปะสะโม สุโขฯ ความเข้าไปสงบแห่งสังขารเหล้านั้นได้ ย่อมนำมาซึ่งความสุข

สัพเพ สัตตา มะรัน ติจะ สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ที่ตายไปแล้วก็ดี

มะริงสุ จะ มะริสสะเร ที่กำลังตายอยู่เดี๋ยวนี้ก็ดี ที่จะตายต่อไปอีกก็ดี

ตะเถวาหัง มะริสสามิ แม้ตัวเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนั่นแล

นัตถุ เม เอตถะสังสะโย ฯ ความสงสัยในเรื่องความตายนี้ ย่อมไม่มีแก่เราเลย

คำถวายผ้าไตรจีวร ภัตตาหาร อิมานิ มะยัง ภันเต มะตะกะภัตตานิ สะปะริวารานิ

ภิกขุสังฆัสสะ โอโณชะยามะ สาธุ โน ภันเต ภิกขุสังโฆ

อิมานิ มะตะกะภัตตานิ สะปะริวารานิ ปะฏิคคัณหาตุ

อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะฯ

คำแปล ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวายผ้าไตรจีวร และสิ่งของที่เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้

ขออุทิศบุญกุศลนี้ แด่ปู่ย่าตายาย บิดามารดา คณะญาติมิตรคงสุวรรณ ที่ล่วงลับไปแล้ว

โปรดได้รับอานิสงค์ผลบุญ ที่คณะบุตรธิดา หลานๆ และญาติมิตร ได้ประกอบพิธีในวันนี้

ขออำนาจบุญกุศล ส่งผลให้ญาติมิตร พร้อมครอบครัว ให้มีแต่ความสุขความเจริญ เงินทองไหลมา เนืองนองตลอดไป ทุกเมื่อ เทอญ

สาธุ สาธุ สาธุ

อุทิศกุศลแด่ผู้ล่วงลับ

ยะถา วาริวะหา ปูรา ปะริปูเรนติ สาคะรัง ห้วงน้ำที่เติมเต็มมหาสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใด

เอวะเมวะ อิโต ทินนัง เปตานัง อุปะกัปปะติ ทานที่ท่านอุทิศในครั้งนี้ ย่อมนำประโยชน์อันเต็มเปี่ยม

ส่งให้กับผู้ล่วงลับไปแล้วได้บริบูรณ์ฉันนั้น

อิจฉิตัง ปัตถิตัง ตุมหัง ขิปปะเมวะ สะมิชฌะตุ ขอให้ผลบุญที่ท่านปรารถนา ตั้งใจจงสำเร็จโดยพลัน

สัพเพ ปูเรนติ สังกัปปา ขอให้บุญทั้งปวงนี้จงมีผลบริบูรณ์

จันโท ปัณณะระโส ยถา มะณิ โชติระโส ยถา ดั่งพระจันทร์วันเพ็ญ และดั่งอัญมณีอันสว่างไสว

บทสวดอนุโมทนา อวยพรแก่ผู้ทำบุญ

สัพพีติโย วิวัชชันตุ ขอให้สิ่งร้ายจัญไรทั้งปวงจงหายไปจากท่าน

สัพพะโรโค วินัสสะตุ ขอให้โรคภัยไข้เจ็บทั้งปวงจงหายไปจากท่าน

มาเต ภะวัตวันตะราโย ขอให้ภยันตรายทั้งปวงจงหายไปจากท่าน

สุขี ทีฆายุโก ภะวะ ขอให้ท่านมีความสุข และอายุยืนยาว

อะภิวาทะนะ สีลิสสะ นิจจัง วุฑาฒาปะจายิโน ขอให้ท่านเคารพต่อผู้มีวัยวุฒิ อาวุโส และปฏิบัติตามศีล

จัตตาโร ธัมมา วัฑฒันติ อายุ วัณโณ สุขัง พะลัง ขอให้ท่านเจริญด้วยพร ๔ ประการ คือ อายุยืน ผิวพรรณ

ผ่องใส มีความสุขและสุขภาพแข็งแรง


อ้างอิง

[1] การทำบุญอัฐิ หรือ การบังสกุล https://www.facebook.com/122710871625838/posts/232314630665461/


ดู 38 ครั้ง0 ความคิดเห็น

โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด