• CremainGem

SME Thailand Inno Award 2015

ขอขอบคุณ SME Thailand Inno Award 2015 ที่มอบรางวัลโดดเด่นด้านความสร้างสรรค์ธุรกิจบริการ และรางวัลนี้เป็นจุดเริ่มต้นสำหรับไมนด์มณี ในการส่งมอบคุณค่าทางใจให้กับครอบครัว และสังคม

http://www.smethailandclub.com/entrepreneur-1005-id.htmlคุณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายแขนงได้ร่วมกันพิจารณา SME Thailand Inno Awards 2015 จากจำนวนผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดมากกว่า ๓๐๐ ราย

บริษัท ไมนด์มณี จำกัด มีความยินดีและภาคภูมิใจที่ได้รับเลือกให้ได้รับ

รางวัลโดดเด่น ด้านความสร้างสรรค์ธุรกิจบริการ


คำแนะนำจากท่านเหล่านั้นเป็นประโยชน์และสามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาบริษัทฯ

คุณพิภวัตว์ ภัทรนาวิก ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย

"ขอชื่นชมในความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ จนทำให้

เกิดสินค้าหรือบริการที่สร้างมูลค่าเพิ่ม

และสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า

สำหรับหลักเกณฑ์ในการพิจารณานั้น ผมดูจาก

นวัตกรรมของแต่ละธุรกิจว่ามีความโดดเด่นอย่างไร

ความโดดเด่นนั้นช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้ธุรกิจได้มากน้อยแค่ไหน รวมถึง

ดูแนวคิดและวิธีคิดของเจ้าของธุรกิจว่าการนำนวัตกรรมมาใช้

ช่วยสร้างประโยชน์อะไรได้บ้าง และ

เป็นการจุดประกายการเริ่มต้นคิดค้น...

สิ่งเหล่านี้จะช่วยสร้างคุณค่าเพิ่มขึ้นให้กับลูกค้า รวมถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

ส่งผลดีทั้งต่อธุรกิจ สังคม และเศรษฐกิจของประเทศ"


ดู 9 ครั้ง0 ความคิดเห็น

โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด