Sunrise on Nature

Store Policy

 

 Guarantee

ใบรับรองอัฐิมณี

บริการทำอัฐิมณี อัฐิภาพ เป็นบริการพิเศษเฉพาะบุคคล ที่ทีมงาน ตั้งใจทำ ด้วยความละเอียด ประณีต แม่นยำ กระบวนการทำงานสามารถสืบกลับได้ทุกขั้นตอน ลูกค้าจะได้รับรหัสประจำชิ้นงาน ซึ่งจะใช้ตั้งแต่เริ่มรับอัฐิ ตลอดจนเป็นรหัสบาร์โค๊ดอยู่บนชิ้นงาน และใบรับรองอัฐิมณี ที่จัดส่งมอบพร้อมกันทุกครั้ง ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่า อัฐิมณี อัฐิภาพที่ได้รับ ทำขึ้นจากอัฐิของบุคคลอันเป็นที่รัก ๑๐๐%

กรณีที่ชิ้นงานเกิดความเสียหายเนื่องจากการใช้งาน หรืออุบัติเหตุ เช่น บิ่น ร้าว ลูกค้าสามารถนำอัฐิมณี พร้อมด้วยใบรับรองอัฐิมณีชิ้นนั้น มาแสดง เพื่อสั่งทำอัฐิมณีทดแทนโดยรับส่วนลดพิเศษ ๕๐% ทั้งนี้ ลูกค้ามีหน้าที่ต้องนำอัฐิของเจ้าของอัฐิมณีชิ้นนั้นมาให้เพิ่มเติม มิฉะนั้นงานชิ้นใหม่อาจมีขนาดเล็กลงกว่าเดิม

Return & Refund Policy

นโยบายการคืนสินค้าและมัดจำ

เนื่องจากบริการทำอัฐิมณี อัฐิภาพ เป็นบริการพิเศษเฉพาะบุคคล  อีกทั้ง อัฐิมณีเป็นงานที่สะท้อนอัตลักษณ์ ลักษณะปรากฏ เนื้อ และเฉดสีจะขึ้นอยู่กับองค์ประกอบของอัฐิ จึงทำให้อัฐิมณีแต่ละชิ้นมีความเฉพาะตัว ไม่เหมือนใคร บริษัทฯ จึงไม่สามารถรับคืนหรือเปลี่ยนสินค้าได้

การสั่งทำจะสมบูรณ์เมื่อบริษัทฯ ได้รับสามอย่าง คือ อัฐิของผู้วายชนม์ ใบสั่งทำอัฐิมณีที่ลงนามแล้ว และมัดจำ ๕๐% จากนั้นลูกค้าจะได้รับแจ้งหมายเลขประจำชิ้นงาน และความคืบหน้าการทำงานเป็นระยะๆ

* กรณีที่ลูกค้าแจ้งยกเลิกงานก่อนได้รับแจ้งหมายเลขประจำชิ้นงาน ลูกค้าจะได้รับมัดจำคืน พร้อมอัฐิของผู้วายชนม์

* กรณีที่ลูกค้าแจ้งยกเลิกงานภายหลังจากได้รับแจ้งหมายเลขประจำชิ้นงาน และกระบวนการทำงานได้เริ่มไปแล้ว ลูกค้าจะไม่ได้รับมัดจำ แต่จะได้รับอัฐิคืน

Privacy Policy

นโยบายความเป็นส่วนตัว

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมจากท่าน สำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะเรื่องซึ่งรวมถึง การอำนวยความสะดวกในการให้บริการ การแจ้งให้ท่านทราบสถานะการบริการ ตลอดจน การตอบซึ่งข้อซักถาม ข้อเรียกร้องหรือข้อโต้แย้งของท่าน  เพี่อปรับปรุงบริการให้ดียิ่งขึ้น

 

บริษัทจะไม่นำข้อมูลของท่านไปแบ่งปันหรือเปิดเผยให้กับบริษัท และ/หรือองค์กรอื่น และ/หรือบุคคลภายนอก ยกเว้นกรณี ดังต่อไปนี้

 * เมื่อได้รับความยินยอมจากท่าน บริษัทอาจแบ่งปันหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบริษัท และ/หรือองค์กรอื่น และ/หรือบุคคลภายนอก เมื่อได้รับความยิมยอมจากท่านให้แบ่งปันหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนของท่านก่อน

 * เพื่อ “การใช้ข้อมูลที่รวบรวม” บริษัทอาจแบ่งปันหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน กับบริษัทคู่สัญญา ที่มีหน้าที่บริหารจัดการแอพพลิเคชั่นตามสัญญากับบริษัทโดยตรง หรือบริษัทอื่นที่มีนโยบายเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่น่าเชื่อถือ เพื่อให้บริการ บำรุงรักษา ป้องกัน ปรับปรุง พัฒนาบริการใหม่ๆ และปกป้องบริษัทและท่าน

 * เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ หลักเกณฑ์ คำสั่งที่เกี่ยวข้องและการร้องขอข้อมูลจากทางราชการ